DOWNLOAD AUTO TLBB

ĐĂNG NHẬP - LOGIN

ĐĂNG KÝ - REGISTER

NẠP THẺ + CHUYỂN TIỀN - CARD RECHARGE

NẠP THẺ CÀO - CARD RECHARGE

Lưu ý: Với thẻ cào di động bạn cần điền đúng thông tin tên nhà mạng, mã thẻ, seri, chọn sai mệnh giá sẽ mất thẻ. Riêng Thẻ HT không cần nhập mệnh giá.

CHUYỂN BULL - TRANSFER

Lưu ý: Cần chọn đúng tên tài khoản để chuyển bull, mỗi giao dịch sẽ mất 2% phí chuyển bull.